Na stiahnutie

Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky REACH

 

 

Informovanie širokej verejnosti 

Všeobecno-technické podmienky upravujúce kritéria vstupu a pohybu osôb                  a motorových vozidiel v areáli ZVS holding, a.s.

ZVS holding, a .s. - Všeobecno- technické podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj

Všeobecné obchodné podmienky pre ​nákup

Prevencia závažných priemyselných havárií

Povinnosťou každého prevádzkovateľa podniku zaradeného podľa zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií  je informovať verejnosť, ktorá môže byť dotknutá prípadnou závažnou priemyselnou haváriou (ZPH).

Prevádzkový poriadok ZVS holding, a.s.

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete

Cenník dodávky plynu pre zraniteľných odberateľov na rok 2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a§ 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s§ 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0033/2017 /P zo dňa 14. 11. 2016, ktorým úrad schválil na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 maximálne ceny za dodávku plynu zraniteľným odberateľom a podmienky ich uplatnenia rozhodol ....

Link na plné znenie dokumentu

Miestna distribučná sústava ZVS Holding a. s.

Cenník elektrickej energie platný od 1.1.2022 (podľa vyhl. č.18/2017 Z.z.)

 

Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov

Link na plné znenie dokumentu

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky spoločnosti ZVS holding, a. s.

Link na plné znenie dokumentu

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom - IČO 36 305 600

Link na plné znenie dokumentu

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina

Link na plné znenie dokumentu

Prepravné poriadky

Prepravný poriadok cestná nákladná doprava ZVS IMPEX, a.s.

Prepravný poriadok cestná osobná doprava ZVS holding, a.s.

Prepravný poriadok cestná nákladná doprava ZVS holding, a.s.

Prepravný poriadok cestná nákladná doprava VOP Nováky, a.s.

Certifikácia

Spoločnosť MSM holding, s.r.o. je certifikovaná podľa normy ISO 9001.

Spoločnosť MSM EXPORT, s.r.o. je certifikovaná podľa normy ISO 9001.

Spoločnosť MSM Martin, s.r.o. je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 45001.

Spoločnosť MSM Nováky, a.s. je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a AQAP 2110.

Spoločnosť MSM Land Systems, s.r.o. je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a AQAP 2110.

Spoločnosť MSM Land Systems, s.r.o. je certifikovaná pre nákup, montáž, obchodovanie a zváranie s certifikačnou úrovňou CL1 podľa EN 15085-2.

 

 

Spoločnosť MSM Banská Bystrica, a.s. je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a AQAP 2110. 

 

Spoločnosť ZVS holding, a.s. v Dubnici nad Váhom má certifikovaný integrovaný manažérsky systém v zmysle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.  Realizovaný systém manažérstva kvality je rozšírený i na požiadavky týkajúce sa špeciálnej výroby podľa normy SOŠ AQAP 2110.

Spoločnosť ZVS IMPEX, a.s. v Dubnici nad Váhom má certifikovaný integrovaný manažérsky systém v zmysle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.  Realizovaný systém manažérstva kvality je rozšírený i na požiadavky týkajúce sa špeciálnej výroby podľa normy SOŠ AQAP 2110.

Spoločnosť Vývoj Martin, a.s. v Martine má certifikovaný manažérsky integrovaný systém v zmysle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Realizovaný systém manažérstva kvality je rozšírený i na požiadavky týkajúce sa špeciálnej výroby podľa normy SOŠ AQAP 2110.

Spoločnosť SBS ZVS, s.r.o. v Dubnici nad Váhom má certifikovaný manažérsky systém v zmysle ISO 9001.